Tổ chức thành công - Đại Hội Cổ Đông 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Thời gian :  8h00, ngày 26 tháng 04 năm 2014

   - Địa điểm  :  Nhà hàng Vườn Thiên Thai – Sảnh Quỳnh Hoa

    số 669 – 701 – 723 Trường Chinh – P. Tây Thạnh – Q. Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN

NỘI DUNG

7h30- 8h15

- Đón tiếp cổ đông

- Phát thẻ biểu quyết, tài liệu

8h15 – 8h45

- Tuyên bố lý do

- Báo cáo thẩm tra điều kiện tổ chức Đại hội

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội

- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Nội qui Đại hội

8h45 -10h00

- Báo cáo của HĐQT về kết quả họat động của Công ty năm 2013&  kế họach kinh doanh năm 2014

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013

- Báo cáo kiểm toán năm 2013

- Báo cáo của Ban Kiểm sóat về hoạt động của Công ty năm 2013

- Báo cáo chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

- Báo cáo phương án chi trả cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014

- Báo cáo phương án chi trả thù lao của HĐQT & Ban Kiểm sóat năm 2013 và kế hoạch năm 2014


- Tờ trình phê duyệt từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Phạm Thị Kim Lệ & Ông Si Chan Kim, từ nhiệm thành viên BKS của Ông Trần Văn Vũ

- Tờ trình điều chỉnh thành viên HĐQT (5 thành viên còn 4 thành viên)

- Báo cáo tình hình đề cử, ứng cử

- Thông qua danh sách ƯCV HĐQT, BKS

- Thông qua Thể lệ bầu cử

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

10h00 -10h15

-  Nghỉ giải lao

10h15 – 10h45

-  Thảo luận nội dung các báo cáo

10h45- 11g00

-  Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

11h – 11h25

-  Công bố kết quả biểu quyết

-  Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

11g30

Bế mạc

  Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

TM. CHỦ TỌA ĐÒAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HỮU TUẤN  
Đăng ký nhận tin

  1. Nhận bản tin qua Email, cập nhật các tin tức y tế, các thông báo, hội thảo, chuyên đề y khoa...
  2. Xin nhập email vào ô này.
  3.  Nhập đúng mã bảo mật